• WSZYSTKO
  • Zadzwoń do nas
    • Brak produktów w koszyku.
  • WSZYSTKO

Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy gpautomatic.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż w sklepie prowadzona jest wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osobom prywatnym sprzedaż nie będzie realizowana.

Warunkiem korzystania ze sklepu jest zarejestrowanie się w nim po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego danymi zgodnymi ze stanem faktycznym. Pod daną nazwą albo adresem e-mail można dokonać rejestracji tylko jednego konta w sklepie.

W sklepie prezentowane są ceny netto z informacją o podatku VAT. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Do każdego wysyłanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: handlowy@gpea.pl, biuro@gpea.pl, telefonicznie: 32 616 13 28. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta i może ona zostać pomniejszona o rabat w wysokości widocznej w sklepie po zalogowaniu. Rabat przydzielany jest przez sprzedawcę na drodze indywidualnych ustaleń po rejestracji kupującego w sklepie jednakże przed złożeniem zamówienia.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, pełni jedynie rolę informacji handlowej. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (sklep internetowy, wiadomość e-mail) lub telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). Na prośbę kupującego może zostać przesłana faktura VAT PROFORMA.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet.

 

Realizacja Zamówienia

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych podczas składania zamówienia w sklepie, umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Zastrzega się również możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, które wynika z nieprawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego. O fakcie odstąpienia od realizacji zamówienia klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Zakupiony towar dostarczamy tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej DHL. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki ( 18,00 PLN netto, a w przypadku dostawy za pobraniem 23,00 PLN netto) dla zamówień poniżej kwoty 1500PLN netto. Dla zamówień na większą kwotę wysyłka realizowana jest na koszt sprzedającego. Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Za zakupy w sklepie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
60 1090 2008 0000 0001 3212 1679

Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również pocztą e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Towar wysyłamy do 48h (dla dni roboczych) od wpłynięcia kwoty na rachunek bankowy.

 

Gwarancja, Rękojmia i Zwrot towaru

 

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy i producenta, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji wynosi 12 miesiące. Okres gwarancji jest liczony od momentu otrzymania towaru przez klienta.
Dokumentem potwierdzającym zakup towaru jest otrzymana faktura VAT.

Konsumenci, którzy dokonali zakupów produktów w sklepie na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, korzystają z prawa 12 miesięcznej rękojmi sprzedawcy (sklepu) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego. W okresie 10 dni
od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu, bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (…).
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Musi posiadać oryginalne opakowanie i nienaruszone plomby (jeśli były umieszczone) na towarze lub opakowaniu.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wskazanie na jakie konto bankowe dokonać przelewu.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy, pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą ,w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

 

Ochrona Danych Osobowych

 

Rejestrując się w sklepie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówień.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Postanowienia Końcowe

 

Właścicielem sklepu jest firma GP Elektro-Automatic Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę przy ul. Inwalidów Wojennych 10, 43-603 Jaworzno, NIP: 6322010562, KRS: 0000508453
Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów sklepu internetowego bez pisemnej zgody firmy GP Elektro-Automatic Sp. z o.o. Wszelkie naruszenia będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i nieuczciwą działalność konkurencyjną.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą drogą sądową.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE WE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GP Elektro-Automatic Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę przy ul. Inwalidów Wojennych 10, 43-603 Jaworzno, NIP: 6322010562, KRS: 0000508453
2. Przedstawicielem Administratora jest Łukasz Gierek tel: 32 616 13 28 .
3. Dane będą przechowywane oraz przetwarzane w zakresie niezbędnym wynikającym ze współpracy z Państwem.
4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie współpracy z Państwem w ramach wymiany handlowej.
5. Dane osobowe przekazywane będą do Urzędu Skarbowego, zewnętrznym dostawcą usług informatycznych i księgowych, Bankom oraz pozostałym Instytucją Prywatnym i Państwowym w zakresie, jaki wymaga współpraca między Państwem i nami.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
7. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia oraz przenoszenia
– pisemnego żądania do usunięcia danych
– cofnięcia wyrażonej zgody do przetwarzania danych osobowych, jeżeli została wcześniej wyrażona.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w sytuacji naruszenia przepisu unijnego rozporządzenia RODO.
Na tym klauzula kończy swoją treść.

W przypadku jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego regulaminu naruszałby, ograniczał lub łamał prawa konsumenta zastosowanie maja właściwe zapisy prawa.